Bowil Biotech Concept of ideal biomaterial

Odpowiedzialność biznesu

Głównym celem działalności firmy jest dążenie do budowania zaufania klientów, kierując się dobrem ludzi odpowiadamy na ich potrzeby i oczekiwania. Wytwarzamy wyroby medyczne wysokiej jakości i bezpieczne dla zdrowia. Jesteśmy świadomi wpływu i znaczenia działalności naszej firmy na poprawę jakości życia ludzi, dlatego biznes prowadzimy w sposób etyczny i godny zaufania. Politykę firmy opracowaliśmy w poczuciu społecznej odpowiedzialności, która skłoniła nas do stworzenia filozofii firmy „Uzdrawianie przez Odczuwanie”.

Budujemy trwałe relacje z otoczeniem firmy, uwzględniając wpływy środowiskowe oraz interesy społeczne i ekonomiczne. Branża medyczna, w której działamy, wymaga od nas szczególnej troski o przejrzystość i standardy funkcjonowania, dzięki którym możemy być pozytywnym przykładem sukcesu biznesowego polskiej myśli biotechnologicznej. Zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju inwestujemy w jakość, odpowiedzialną produkcję, zasoby ludzkie oraz ochronę środowiska.


Strzałka w prawo

Stosujemy nowoczesne technologie, wyroby medyczne produkujemy zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania GMP oraz zasadami ustanowionymi przez Światową Organizację Zdrowia. System Zarządzania Jakością zgodny z międzynarodowymi normami ISO 13485, stał się dla nas gwarancją jakości i bezpieczeństwa wyrobów medycznych na każdym etapie cyklu ich życia.

Podejmowane zobowiązania w zakresie realizacji tego obszaru:

 • wdrożenie i ciągłe ulepszanie Systemu Zarządzania Jakością, zgodnego z Polityką Jakości
 • szacowanie potencjalnych zagrożeń dla realizacji procesów na każdym etapie ich rozwoju
 • prowadzenie Programu Higieny oraz systemu kontroli dezynfekcji i sterylizacji urządzeń
 • przeprowadzanie kontroli wewnątrzprocesowej i niezwykle rygorystycznych testów jakości surowców, półproduktów i materiałów opakowaniowych
 • dokonywanie zakupów od kwalifikowanych dostawców, ocenianie ich krytyczności na podstawie analizy ryzyka
 • przeprowadzanie okresowych auditów wewnętrznych oraz auditów kontrahentów
 • zabezpieczanie przed dostępem osób nieuprawnionych do informacji poufnych o charakterze strategicznym, finansowym, handlowym, technologicznym
 • dbanie o zaufanie i trwałe relacje z naszymi interesariuszami, budowanie partnerstwa z innymi podmiotami w kraju i za granicą

ISP 4 Inteligentna Specjalizacja Pomorza

Reprezentujemy firmę z branży medycznej o znaczeniu międzynarodowym i dużym potencjale w województwie pomorskim. Skupiamy się na rozwoju nowoczesnych rozwiązań biotechnologicznych w profilaktyce schorzeń, medycynie regeneracyjnej i implantologii, umożliwiających wprowadzenie nowych produktów oraz innowacyjnych terapii opartych na wynikach prac badawczo-rozwojowych.

Identyfikujemy się z celami Inteligentnej Specjalizacji Pomorza przystępując do porozumienia w zakresie nowoczesnych rozwiązań w diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia. Stale budujemy świadomość o potrzebach i możliwościach związanych z komercjalizacją produktów i upowszechnieniem terapii, służących rozpoczynaniu procesów regeneracyjnych.

Stworzenie w województwie pomorskim fabryki biosyntetyzowanej celulozy pozwala nam na wzmocnienie konkurencyjności i kompetencji firmy w obszarze zdrowia.

Nasze wyroby medyczne posiadają znak zgodności CE, który jest potwierdzeniem spełnienia odpowiednich przepisów Unii Europejskiej, gwarancji bezpieczeństwa użytkowników oraz skuteczności i najwyższych standardów jakości produktów.

Odpowiedzialność za produkt kształtujemy w oparciu o dyrektywę dotyczącą wyrobów medycznych (93/42/EWG) i rozporządzenie 2017/745 oraz inne normy zharmonizowane. Fabryka BOWIL Biotech została pomyślnie zarejestrowana jako wytwórca na rynku amerykańskim (FDA – nr rej.: 3012479318).

Podejmowane zobowiązania w zakresie realizacji tego obszaru:

 • przeprowadzanie ciągłej oceny klinicznej wyrobów na podstawie danych klinicznych i aktualnej wiedzy zawartej w publikacjach naukowych
 • stały nadzór nad bezpieczeństwem wyrobów, zbieranie i analizowanie zgłoszeń dotyczące działań niepożądanych i inicjowanie działań korygujących
 • przechowywanie wytworzonych produktów w kontrolowanych warunkach
 • analizowanie potrzeb rynkowych, pomysłów i sugestii interesariuszy, aktywne poszukiwanie pomysłów na innowacyjne produkty

W naszej działalności kierujemy się wysokimi standardami etycznymi, dbamy o potrzeby i rozwój pracowników. Budując kulturę otwartej komunikacji staramy się poznać punkt widzenia wszystkich pracowników i dbamy o efektywny przepływ informacji. Wspieramy lokalną kulturę, odnosimy się z szacunkiem do praw, zwyczajów i różnorodności działając na zagranicznych rynkach.

Naszą odpowiedzialność za pracowników kształtujemy w oparciu o prawa człowieka, przepisy krajowe i prawa pracownicze.

Podejmowane zobowiązania w zakresie realizacji tego obszaru:

 • szanowanie różnorodności, sprzeciwianie się wszelkim formom dyskryminacji
 • stawianie na rozwój i satysfakcję zawodową pracowników, tworzenie środowiska sprzyjającego podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz awansom wewnętrznym
 • docenianie wysiłku, czasu i zaangażowania pracowników poprzez konkurencyjne wynagrodzenie
 • sprzeciwianie się wszelkim formom i praktykom korupcyjnym

Mając na uwadze dobro człowieka, kierujemy się wartościami etycznymi i odpowiedzialnością, spełniając wszystkie obowiązki wynikające z charakteru naszej działalności oraz obowiązujących wymagań prawnych.

Zapewniamy pracownikom bezpieczne i godne środowisko pracy, odpowiednie warunki i narzędzia. Naszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo kształtujemy w oparciu o przepisy krajowe w zakresie prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Podejmowane zobowiązania w zakresie realizacji tego obszaru:

 • zaopatrzenie pracowników w indywidualne środki ochrony (sprzęt ochronny, odzież ochroną)
 • zapewnienie bezpiecznych i higienicznych miejsc pracy, wdrażanie nowoczesnych procesów
 • nadzór nad wyposażeniem kontrolno-pomiarowym, program konserwacji i przeglądu okresowego urządzeń procesowych
 • stałe analizowanie procesów w firmie w celu eliminowania i ograniczania zagrożeń w miejscu pracy
 • ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych, zapewnienie bezpieczeństwa ich przechowywania

Planujemy produkcję zapewniającą maksymalne wykorzystywanie zdolności produkcyjnych przy racjonalnym zarządzaniu energią elektryczną i cieplną, korzystając z czystych i odnawialnych źródeł energii. Stosując innowacyjne rozwiązania techniczne i ekologiczne nieustannie pracujemy nad zapobieganiem i minimalizowaniem negatywnego wpływu na środowisko naturalne i klimat.

Przestrzegamy norm oraz przepisów prawa dotyczących ochrony środowiska, posiadamy aktualne pozwolenia i koncesje na prowadzoną działalność.

Podejmowane zobowiązania w zakresie realizacji tego obszaru:

 • racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych, ograniczanie poboru wody, zmniejszanie zużycia surowców, stosowanie surowców z recyklingu
 • minimalizowanie emisji zanieczyszczeń powietrza, gleby i wód, własna instalacja do odprowadzania ścieków przemysłowych i zbiornika uśredniającego poziom pH ścieków
 • utrzymanie pozwolenia na odprowadzanie wód opadowych oraz roztopowych
 • odpowiednia gospodarka i ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów
 • edukacja interesariuszy w kwestii właściwego unieszkodliwiania i utylizacji naszych wyrobów

Rejestr BDO

W związku z obowiązującymi przepisami zawartymi w ustawie o odpadach zostaliśmy wpisani do Bazy Danych Odpadowych, która umożliwia nam zarządzanie danymi z zakresu gospodarowania odpadami i zapewnia elektroniczną realizację obowiązków ewidencyjnych oraz sprawozdawczych.

Operat wodnoprawny

Posiadamy operat wodnoprawny, który obejmuje pozwolenie na odprowadzanie wód opadowych oraz roztopowych, spływających z terenu naszego zakładu przemysłowego we Władysławowie, do wód ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej. Inwestycja związana z odprowadzaniem opadów atmosferycznych pozwala nam na realizację celów ochrony przyrody.

Zbiornik uśredniający poziom pH ścieków

Określone prawem uwarunkowania regulujące ilość oraz jakość ścieków oczyszczonych, wiąże się z koniecznością stosowania na terenie naszej fabryki instalacji do odprowadzania ścieków przemysłowych. Posiadanie zbiornika uśredniającego poziom pH ścieków jest zależny od charakteru prowadzonej przez nas działalności oraz specyfiki procesów produkcyjnych wytwarzania celulozy bakteryjnej czy metod dezynfekcji specjalistycznej aparatury.

Jako zakład produkcji wyrobów medycznych mamy obowiązek oczyszczania ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. Operat wodnoprawny w zakresie odprowadzania ścieków przemysłowych pozwala nam na spełnianie rygorystycznych wymogów w zakresie ochrony zasobów środowiska.